Numer 11 - grudzień 2016 r.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT – rozwiąż z nami problemy praktyczne

Pytanie: Importujemy nuty z Niemiec na potrzeby Orkiestry Dętej. Płacimy w euro z konta złotówkowego. Zgodnie z polityką rachunkowości przy księgowaniu przyjmuję kurs banku z dnia zapłaty, natomiast do ustalenia zobowiązaniu z tytułu VAT średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury? W związku z tym, że zakup nut związany jest z działalnością gospodarczą, po jednej stronie naliczam VAT, a po drugiej odliczam. VAT jest dla mnie w tym przypadku wartością neutralną. Stawka VAT dla nut 5%. Czy do obliczenia VAT przyjmuję wartość netto wyszczególnioną na fakturze od niemieckiego kontrahenta? Czy powyższą transakcję ujmuję w informacji podsumowującej VAT-UE? W jaki sposób rozliczyć taki zakup jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT?

Skontrum materiałów bibliotecznych a inwentaryzacja księgozbioru – terminy i zasady

Księgozbiory objęte ewidencją księgową, które mają cechy środków trwałych, inwentaryzuje się na ostatni dzień roku obrotowego W związku z tym, że najczęściej znajdują się one na terenie strzeżonym, można do nich stosować częstotliwość inwentaryzacji raz w ciągu 4 lat.

Rezerwy na świadczenia pracownicze w instytucji kultury – kiedy trzeba je tworzyć

Biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK) z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników dokonuje się najczęściej z tytułu (pkt 3.14 KSR nr 6) odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych. Czy instytucja kultury musi je tworzyć?

Numer 10 - listopad 2016 r.

Zamówienia dodatkowe na usługi po nowelizacji ustawy Pzp

Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury. Udzieliliśmy w 2015 roku zamówienia na sporządzenie projektu architektonicznego, opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót projektu modernizacji i adaptacji przestrzeni kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury. Zamówienie podstawowe zostało zakończone. Potrzebne są nam teraz uzupełniające projekty wykonawcze do projektu architektonicznego modernizacji i adaptacji przestrzeni kompleksu Sali Wielkiej. Miałyby one służyć przede wszystkim polepszeniu funkcjonalności obiektu. Wiąże się to też ze zmianą koncepcji w trakcie realizacji inwestycji, w związku z zaistniałym postępem technologicznym. Czy możemy zlecić ich opracowanie jako zamówienia dodatkowe z wolnej ręki?

W instytucjach kultury najczęściej udziela się zamówień bagatelnych do kwoty 30.000 euro

Instytucje kultury nie mają obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro. Te zamówienia, potocznie nazywane bagatelnymi, przez sam fakt wyłączenia spod procedur ustawy Pzp nie przestają być zamówieniami publicznymi. Sprawdź, jakie zasady tutaj stosować, aby uniknąć błędów.

Sprawozdanie finansowe a odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług

W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury jest zobowiązana zaprezentować wierny i rzetelny obraz jednostki. Jednym z warunków wypełnienia tego wymogu jest dokonanie odpisu aktualizującego należności.

Numer 9 - październik 2016 r.

Sprawdź harmonogram czynności związanych z zamknięciem 2016 roku

Instytucje kultury w celu dopełnienia wszystkich obowiązków związanych z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2016 rok, muszą wykonać również wiele obowiązków. Wiążą się one nie tylko ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, ale także z jego zatwierdzeniem i udostępnieniem.

Rewolucja w zamówieniach publicznych – sprawdź, jak stosować w praktyce kolejnych 8 zasad

Obowiązująca od 28 lipca 2016 r. nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych w sposób obszerny i największy od lat zmienia reguły przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Większość z nich wpływa także na uprawnienia i obowiązki instytucji kultury.

Od kiedy przesyłać dane za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego

Instytucja kultury, która prowadzi ewidencję VAT w formie elektronicznej, może mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania do ministra finansów tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Informacje w formie JPK odpowiadają danym wymaganym dla ewidencji VAT.

Numer 8 - wrzesień 2016 r.

Rewolucja w zamówieniach publicznych – sprawdź, jak stosować w praktyce nowe zasady

Obowiązująca od 28 lipca 2016 r. nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych w sposób obszerny i największy od lat zmienia reguły przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Większość z nich wpływa także na uprawnienia i obowiązki instytucji kultury.

Projekty unijne w księgach rachunkowych instytucji kultury – najważniejsze zasady

Instytucje kultury mogą pozyskiwać środki finansowe na realizację programów operacyjnych, które otrzymują w formie dotacji. Sprawdźmy, jak uniknąć błędów przy ich księgowaniu.

Ponowne wykorzystanie informacji pobierane przez muzea – sprawdź maksymalne stawki

Od 12 lipca 2016 r. muzea państwowe i muzea samorządowe w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym mogą nałożyć opłaty. Opłaty te płacą użytkownicy tych informacji, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Numer 7 - sierpień 2016 r.

Sprawdź, jakie zmiany musisz stosować w zamówieniach publicznych od 28 lipca 2016 r.

Instytucje kultury udzielają obecnie zamówienia publiczne na nowych zasadach. Pozwalają one z jednej strony na specyficz­ną dla tych zamawiających elastyczność zakupów, z drugiej zaś nakładają na nich nowe obowiązki.

Połączenie instytucji kultury wymaga odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych – sprawdź, jakich

Rada gminy może podjąć uchwałę o połączeniu dwóch instytucji kultury w jedną (np. domu kultury i bi­blioteki w centrum kultury). Czy trzeba zamknąć księgi rachunkowe tych dwóch instytucji i jak powinien wyglądać bilans otwarcia nowo powstałej instytucji? Sprawdź też, czy obowiązkowa jest inwentaryzacja.

Podróże służbowe pracowników instytucji kultury – 2 praktyczne przykłady księgowań

Pracownicy instytucji kultury często odbywają podróże służbowe. Pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów zwią­zanych z podróżą służbową. Instytucja kultury musi nie tylko pokryć koszty, ale także prawidłowo je zaksięgować. Dowiedz się, jak to zrobić, aby nie narazić się na kontrolę urzędu skarbowego.

Numer 6 - lipiec 2016 r.

Z jakiej dotacji pokryć wydatki na prawa autorskie do spektaklu

Pytanie: Na działalność bieżącą, w tym premiery, teatr otrzymuje dotację podmiotową. Natomiast na wydatki majątkowe otrzymuje osobne dotacje. Na podstawie umowy o dzieło teatr nabył prawa autorskie do spektaklu, które zaliczył do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje ze względu na wartość 35.000 zł. Czy w związku z tym można ten wydatek na prawa autorskie opłacić z dotacji na wydatki bieżące? Czy można księgować takie wynagrodzenie na kontach zespołu 0?

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami to wydatki strukturalne

Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy traktować jako strukturalne?

Numer 5 - czerwiec 2016 r.

Zaliczki dla pracowników – jakie zapisy w księgach rachunkowych

Instytucja kultury może swoim pracownikom udzielać zaliczek z różnych tytułów. Pracownik jest zobowiązany rozliczyć się z każdej pobranej zaliczki bez względu na jej wysokość. Najczęściej udzielane są zaliczki z tytułu podróży służbowej, jednak w szczególnym przypadku instytucja kultury może udzielić zaliczki na poczet wynagrodzenia. Sprawdź, jak ująć w księgach rachunkowych zaliczki.

Usługa hotelowa – dlaczego lepsza będzie faktura zbiorcza

Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować na kontach sprzedaż pakietu pobytowego fakturowanego jako usługa hotelowa wartość 1200,00 zł. W skład pakietu wchodzi: usługa hotelowa: 700,00; usługa gastronomiczna: 200,00; usługi SPA 300,00 czy całość: 1200,00 zł – konto – 7-usługi hotelowe. Czy można go rozbić na: 700,00 zł – konto 7-usługi hotelowe, 200,00 zł – konto 7-usługi gastronomiczne, 300,00 zł – konto 7-usługi SPA?

Sprzedaż książek nieodpłatnie otrzymanych przez bibliotekę – co z ewidencją księgową

Biblioteka będąca samorządową instytucją kultury może otrzymać nieodpłatnie od organizatora książki. Może także zakupić książki w celu odsprzedaży. W obu przypadkach kwalifikacja przychodu książek, a także ich sprzedaż klasyfikowana jest inaczej. Odmienna będzie także ewidencja tych zdarzeń w księgach rachunkowych biblioteki.

Numer 4 - maj 2016 r.

Zwrot niesłusznie wykorzystanej dotacji – jak go zaksięgować

Pytanie: Instytucja kultury w listopadzie 2015 roku zwróciła do organizatora niesłusznie wykorzystaną za rok ubiegły dotację podmiotową. Na jakim koncie ująć zwrot dotacji? Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie zwrotu?

W jaki sposób dom kultury powinien rozliczyć opłatę akredytacyjną

Pytanie: Dom kultury planuje sfinansowanie wyjazdu zespołu pieśni i tańca na zagraniczny festiwal. Zespół działa w tej instytucji kultury. Dom kultury opłaci wszystkie koszty związane z wyjazdem. Dotyczy to tzw. opłaty akredytacyjnej, transportu na miejsce odbywania festiwalu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia). Czy taka struktura wydatków pozwala na zachowanie zwolnienia z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT)?

Preproporcja w 2016 roku – stanowisko ministra finansów z 22 marca 2016 r.

Dnia 22 lutego 2016 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wystosował do ministra finansów Pawła Szałamachy pismo o uzyskanie jednolitego stanowiska dotyczącego stosowania przez instytucje kultury tzw. wskaźnika preproporcji. Sprawdźmy, co odpowiedział resort finansów.

Numer 3 - kwiecień 2016 r.

W jakich przypadkach instytucja kultury musi posiadać kasę fiskalną

Jeżeli IK w 2015 roku nie przekroczyła kwoty obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wysokości 20.000 zł, to w 2016 roku jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Jednak gdy instytucja kultury w 2015 roku przekroczy kwotę 20.000 zł obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania straci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyła ten limit.

Stawka zwolniona a usługi muzealne

Pytanie: Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą muzeum oraz do wypożyczania zbiorów stosuje się stawkę VAT zwolnioną?

Numer 2 - marzec 2016 r.

Rezerwy na odprawy i nagrody jubileuszowe w IK

Instytucja kultury powinna tworzyć i ujmować w księgach rachunkowych rezerwy na świadczenia pracownicze, jeżeli ma obowiązek ich wypłaty. Jednak ze względu na kryterium istotności nie musi tworzyć rezerw na świadczenia pracownicze, które przysługują pracownikom w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.

Nieodpłatne użytkowanie lokali a formularz CIT-8

Jeśli IK wykorzystuje użyczony jej lokal do realizacji celów statutowych objętych zwolnieniem i na warunkach określonych dla tego zwolnienia, korzysta ona ze zwolnienia od podatku. IK nie musi płacić podatku ani odprowadzać zaliczek na podatek.

Numer 1 - luty 2016 r.

Wartość firmy jest szczególnym rodzajem wartości niematerialnych i prawnych

Zgodnie ze znowelizowaną we wrześniu 2015 roku ustawą o rachunkowości od wartości firmy IK dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności (IK sama ustala, jak długi będzie to okres i uzasadnia to w polityce rachunkowości). Jeżeli nie można go wiarygodnie oszacować, to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

W jaki sposób dokonywać wyceny darowizny

Składniki aktywów otrzymane przez instytucje kultury w drodze darowizny powinny zostać ujęte w jej księgach rachunkowych w wartości wynikającej z umowy darowizny. Jeśli jednak umowa nie zawiera wartości darowizny albo wyceniono tylko część darowanych rzeczy, instytucja kultury musi je wycenić we własnym zakresie.