UOB 111 okladka

Zamknięcie roku 2016 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja

W 2016 roku wprowadzono kilkanaście zmian w rachunkowości, które trzeba uwzględnić przy zamknięciu roku w księgach rachunkowych. Wprowadzono m.in. definicję małej jednostki. Obecnie zyski/straty nadzwyczajne nie stanowią już odrębnej kategorii w rachunku zysków i strat. Zostały bowiem wliczone w katalog pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych. Małe jednostki mogą stosować kwalifikacje umów leasingowych według przepisów podatkowych i nie muszą ujmować ich jako składników majątku trwałego oraz zobowiązań. Wszelkie  skutki zmian w polityce rachunkowości IK odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako zysk/stratę z lat ubiegłych. Jeżeli IK zostanie zakwalifikowana jako tzw. jednostka mała, to pod pewnymi warunkami może nie sporządzać sprawozdania z działalności. Sprawdź, jak zastosować te zmiany przy zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 rok.

okładka uob 121

Jak zapowiadać wydarzenia kulturalne w internecie, by przyciągnąć i zaangażować odbiorców. Webriting w kulturze

Jak zachęcić odbiorców, by zapisali się na warsztat taneczny, kupili bilet do teatru czy odwiedzili wystawę w muzeum? Dziś odpowiedź na te pytania brzmi tak samo: zintensyfikować promocję w internecie. Widzowie rzadziej dowiadują się o ofercie z plakatów czy ulotek, a częściej dlatego, że znajomy na Facebooku polecił im wydarzenie lub udostępnił zdjęcia z koncertu. Jednak założenie fanpage’a czy bloga nie wystarczy.  W czasach, gdy do wartościowego tekstu można dotrzeć błyskawicznie, czytelnik stał się coraz bardziej wybredny. Zaledwie jedno kliknięcie dzieli go od konkurencyjnej strony. Chcesz przyciągnąć i utrzymać uwagę Czytelnika? Poznaj tajniki webwritingu.

UOB 101_okladka

Prawo pracy i ZUS w instytucjach kultury. Świadczenia dla pracowników, czas pracy, choroby i składki - uchroń się przed kontrolą PIP i korektami ZUS

Sprawdź, jak w 2016 roku rozliczać nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, funkcyjne i specjalne, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za używanie własnych instrumentów, ubiorów i rekwizytów dla pracowników instytucji kultury. Sprawdź także, jak liczyć odszkodowania i świadczenia przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych. Autorzy sporo miejsca poświęcają również zagadnieniom czasu pracy oraz rozliczeniom z ZUS. Z książki dowiesz się: Jak wprowadzać dłuższy okres rozliczeniowy krok po kroku Jak rozliczać nagrody jubileuszowe Jakich błędów unikać przy wypłacaniu odpraw emerytalno-rentowych, odszkodowań dla zwalnianych pracowników i świadczeń z tytułu zwolnień grupowych Jak udzielać urlopów wypoczynkowych w różnych systemach czasu pracy Co zmieniło się od 1 stycznia 2016 r. w rozliczaniu ekwiwalentów za używanie własnych instrumentów, ubiorów, rekwizytów Czy ustawa o działalności kulturalnej podpowiada, jak rozliczać choroby pracowników instytucji kultury Jak płacić składki do ZUS od utworów pracowniczych  Jak podpisać umowę o dzieło na prace twórcze, której nie podważy ZUS Kiedy istnieje możliwość zastosowania 50% KUP do wynagrodzenia za próby Jak rozliczać z fiskusem nagrody za szczególne osiągnięcia, trzynastki, premie, dodatki stażowe i funkcyjne artysty wykonawcy

UOB99 okladka (2)

Podatek VAT w instytucjach kultury 2016. Zmiany w przepisach, odpowiedzi na pytania

Dnia 22 lutego 2016 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wystosował do ministra finansów Pawła Szałamachy pismo o uzyskanie jednolitego stanowiska dotyczącego stosowania przez instytucje kultury tzw. wskaźnika preproporcji wprowadzonego przepisami (art. 86 ust. 2a-2h) ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług. Minister zaznaczył w piśmie, że instytucje kultury zgłaszają, że definicja „działalności niegospodarczej” jest nieprecyzyjna. Dnia 22 marca 2016 r. minister finansów w piśmie o sygn. PT3.8101.5.2016.LBE.88 odpowiedział na pismo ministra kultury. Stanowisko to znajdą Państwo w tej książce. Podatnicy wykonujący czynności opodatkowane i nieopodatkowane i stosujący „nową” proporcję do odliczenia VAT, po zakończeniu roku podatkowego będą zobowiązani do dokonania korekty odliczonego VAT. Z książki dowiedzą się Państwo, jak to zrobić. Znajdziesz w niej również odpowiedzi na pytania, jak w codziennej pracy rozliczać podatek VAT, a także najważniejsze interpretacje i wyroki dotyczące podatku VAT oraz przydatne terminy i zestawienia.

UOB97 okladka 1

Podatek CIT i PIT w instytucjach kultury 2016. 30 pytań i odpowiedzi

W 2015 i 2016 roku sądy i organy skarbowe wydają wiele ważnych interpretacji i wyroków dotyczących rozliczania podatku CIT i PIT w instytucjach kultury. Jeśli nie chcą Państwo popełniać błędów przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, tę książkę trzeba przeczytać od deski do deski. Instytucje kultury wciąż mają problemy z rozliczaniem nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. Z jednej strony sytuacja pracodawców i pracowników polepszyła się, gdyż Trybunał Konstytucyjny podał reguły opodatkowania bonusów pracowniczych. Z drugiej strony w wielu sytuacjach trudno jest te reguły jednoznacznie zastosować. Problemy dotyczą też skutków podatkowych prowadzenia przez instytucje kultury spraw sądowych, kwalifikowania wynagrodzeń dla artystów świadczących usługi dla teatrów czy centrów kultury jako przedsiębiorcy, wypłaty honorariów podlegających prawu autorskiemu. Nie inaczej jest z rozliczaniem podatku CIT. Dlatego też w tej książce znajdą Państwo odpowiedzi na kilkadziesiąt najtrudniejszych pytań dotyczących rozliczania podatku PIT i CIT w 2016 roku.

UOB 96_okladka (2)

Księgowość w instytucjach kultury 2016. 50 pytań z praktyki

Niniejsza pozycja przedstawia 50 zagadnień z różnych dziedzin rachunkowości wraz z odpowiedziami oraz podstawami prawnymi. Zostały one zebrane w ostatnich 3 latach doświadczenia autora i zaprezentowane w zwartej formie. W książce odnajdą Państwo zagadnienia z zakresu formalno-prawnego, środków trwałych, kosztów, dotacji czy przychodów. Z książki dowiedzą się Państwo: jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego według Ordynacji podatkowej, w tym również za rozliczanie dotacji, jak zakwalifikować opłatę za wydanie pierwszego elektronicznego podpisu kwalifikowanego w instytucji kultury, jak zaksięgować fakturę na zakup modułu finansowo-księgowego dla instytucji kultury, czy można przeszacować wartość lokali należących do IK przez rzeczoznawcę, jeśli ich cena jest dużo mniejsza niż obecnie na rynku według operatu szacunkowego określonego przez rzeczoznawcę ośrodek kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych - jak zaksięgować fakturę za ich zakup? jakie są różnice pomiędzy metodą podatkową i metodą rachunkową ustalania różnic kursowych, dla IK zostały umorzone odsetki od kredytu przez bank. Na jakie konto zaksięgować taką operację po stronie WN, czy koszty remontu zabytkowej kaplicy, gdzie IK ma swoją siedzibę, wpisaną do rejestru zabytków, mogą stanowić inwestycję w obcym środku trwałym czy są kosztem w momencie ich poniesienia.

UOB 62 okladka

Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja

Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu wykonanie wszystkich prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego - począwszy od prawidłowego sporządzenia inwentaryzacji na koniec roku, a skończywszy na zmianach w VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Instrukcja wskaże także, na które pozycje należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz ustalenia prawidłowego wyniku finansowego instytucji kultury. Podpowiemy także, jak długo należy przetrzymywać sprawozdania finansowe, co zrobić z błędami z lat ubiegłych oraz jak kształtuje się odpowiedzialność kierownika instytucji kultury dotycząca nieprawidłowości związanych ze złożeniem sprawozdania. W książce znajdą Państwo wzory kilkudziesięciu formularzy związanych z rozliczeniami księgowymi.

UOB 77_okladka

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Podstawą prowadzenia działalności przez instytucje kultury jest majątek. W jego skład wchodzą zarówno wartości niematerialne i prawne, jak i rzeczowy majątek trwały w formie środków trwałych. Prawidłowe ujęcie składników majątku trwałego umożliwia realizowanie przez jednostkę kultury jej funkcji i celów. Z książki dowiedzą się Państwo m.in.: Jak ujmować w księgach rachunkowych autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, a także prawa do wynalazków i patentów oraz know-how Jak zaksięgować zakup oprogramowania komputerowego Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymanie WNiP w formie darowizny, wymiany, dotacji, z odroczonym terminem płatności Jak dokonać prezentacji WNiP w sprawozdaniu finansowym Kiedy nastąpi usunięcie WNiP z ksiąg rachunkowych Jak zamortyzować wartość firmy Czy własna strona internetowa podlega wymogom MSR 38 Jak ujmować w księgach rachunkowych środki trwałe w budowie Jakie koszty można doliczyć do wartości początkowej środka trwałego Jak ustalić wartość rynkową składnika majątku Jak rozliczać ulepszenia i remonty środków trwałych Jak zaksięgować sprzedaż i likwidację środków trwałych Jak przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych

UOB 63 okladka

Skuteczne zarządzanie instytucją kultury. 50 wskazówek dla dyrektora

Przepisy statutowe mogą przewidywać, że w przypadku braku zastępcy dyrektora, jego czynności będzie wykonywał wyznaczony pracownik. Jednak aby było to możliwe, dyrektor musi sam, jeszcze przed wystąpieniem nieobecności, wyznaczyć pracownika i określić mu zakres obowiązków. W książce przedstawiamy Państwu wszystkie zasady skutecznego zarządzania instytucją kultury, także w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności dyrektora.

UOB 65 okladka

Prawo autorskie. Zmiany w 2015 i 2016 roku

Od 1 sierpnia tego roku obowiązują trzy nowe środki zabezpieczające pozycję artystów wykonawców. Z kolei już w 2016 roku zmienią się przepisy dotyczące prawa cytatu i zakresu dozwolonego użytku publicznego, zostanie uregulowane prawo co do zwielokrotniania i publicznego udostępnienia oraz zasady korzystania z utworów osieroconych. Wreszcie instytucje publiczne będą wiedzieć, jak przechowywać oraz udostępniać publiczności dzieła niedostępne w obrocie handlowym. Nowością jest także wynagrodzenie z tytułu użyczania egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne.