WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące sposobu określenia proporcji. Chodzi o zakres wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z samorządowymi instytucjami kultury. Artykuły 10a–10d wprowadzone do ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewidują, że gmina może zapewnić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnym instytucjom kultury jako jednostkom obsługiwanym. Nie jest to jednak takie proste, jak może się wydawać organizatorowi.

czytaj więcej »

Opracowana własna witryna internetowa IK z dostępem dla użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych stanowi składnik WNiP wytworzony przez jednostkę we własnym zakresie, który podlega wymogom MSR 38.

czytaj więcej »

Instytucja kultury biorąc udział w projekcie może otrzymać dotację celową, która w całości lub części sfinansuje ten projekt. Często instytucja musi najpierw wydatkować swoje środki, a dopiero później otrzymuje refundację kosztów. Jeśli nie posiada wystarczających środków, może wziąć pożyczkę.

czytaj więcej »

Cena nabycia środka trwałego obejmuje kwotę należną sprzedającemu powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Odnośnie do początkowego kosztu rzeczowego aktywa trwałego wytworzonego przez IK we własnym zakresie należy stosować takie same zasady, co w przypadku początkowej wyceny składnika aktywów nabytego z zewnątrz w drodze zakupu.

czytaj więcej »

Zmiany w ustawie o działalności kulturalnej wprowadziła trzecia transza tzw. ustaw deregulacyjnych. Jednym z nowych rozwiązań jest obowiązek tworzenia funduszu instytucji kultury oraz funduszu rezerwowego.

czytaj więcej »

Składniki aktywów otrzymane przez instytucje kultury w drodze darowizny powinny zostać ujęte w jej księgach rachunkowych w wartości wynikającej z umowy darowizny. Jeśli jednak umowa nie zawiera wartości darowizny albo wyceniono tylko część darowanych rzeczy, instytucja kultury musi je wycenić we własnym zakresie.

czytaj więcej »

Zgodnie ze znowelizowaną we wrześniu 2015 roku ustawą o rachunkowości od wartości firmy IK dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności (IK sama ustala, jak długi będzie to okres i uzasadnia to w polityce rachunkowości). Jeżeli nie można go wiarygodnie oszacować, to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

czytaj więcej »

E-faktury należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Taki sam termin obowiązuje w przypadku faktur w formie papierowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel