WYDANIE ONLINE

Konieczność stosowania prewspółczynnika może wystąpić wówczas, kiedy instytucja artystyczna poza działalnością gospodarczą prowadzi również działalność niezwiązaną z działalnością gospodarczą oraz nie jest możliwe bezpośrednie powiązanie nabywanych towarów i usług z jedną lub drugą działalnością. Prewspółczynnik stosujemy zatem do rozliczenia podatku naliczonego, kiedy nabywane towary i usługi są związane z tzw. działalnością mieszaną, czyli zarówno z działalnością gospodarczą, jak i z działalnością niegospodarczą.

czytaj więcej »

Zmiany w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej spowodowały wątpliwości dotyczące przeksięgowań wartości początkowej środków trwałych z funduszu instytucji kultury na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Dotyczy to zwłaszcza budynków i gruntów.

czytaj więcej »

Wiele instytucji kultury czerpie korzyści z automatów (np. do kawy, napojów), które są ich własnością. Niektóre z nich posiadają kasę fiskalną kasę fiskalną, ale nie są podatnikami VAT. Sprawdźmy, jak ewidencjonować przychód z automatu oraz jak często opróżniać automat z pieniędzy.

czytaj więcej »

Instytucje kultury a zwłaszcza domy kultury, ośrodki kultury czy centra kultury często organizują wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście”. Na ten cel otrzymują dotację z gminy. Mogą także otrzymywać darowizny. Sprawdźmy, jak ująć i rozliczyć organizację zajęć w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

Jeżeli kara umowna będzie kosztem uzyskania przychodu, zostanie ujęta w sumie kosztów podatkowych w pozycji 31 deklaracji CIT-8.

czytaj więcej »

Jeśli IK wykorzystuje użyczony jej lokal do realizacji celów statutowych objętych zwolnieniem i na warunkach określonych dla tego zwolnienia, korzysta ona ze zwolnienia od podatku. IK nie musi płacić podatku ani odprowadzać zaliczek na podatek.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2014 roku instytucja kultury otrzymała dotację celową na doposażenie jednego z domów kultury. Wpływ środków z dotacji zaksięgowano na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Na koniec 2014 roku odebrano nakłady z inwestycji, jednak nie wyksięgowano z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów nakładów na wyposażenie do 3.500 zł. Błąd zauważono po zatwierdzeniu sprawozdania za 2014 rok. Czy prawidłowe będzie zaksięgowanie w 2015 roku ww. błędu na kontach Wn Rozliczenia międzyokresowe przychodów Ma Rozliczenie wyniku finansowego i ujęcie w bilansie za rok 2015 jako błędu z  lat ubiegłych? Po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2015 kwota ujęta na koncie Rozliczenie wyniku finansowego zwiększyłaby fundusz instytucji. 

czytaj więcej »

Konieczność stosowania prewspółczynnika może wystąpić wówczas, kiedy instytucja artystyczna poza działalnością gospodarczą prowadzi również działalność niezwiązaną z działalnością gospodarczą oraz nie jest możliwe bezpośrednie powiązanie nabywanych towarów i usług z jedną lub drugą działalnością.

czytaj więcej »

Instytucja kultury powinna tworzyć i ujmować w księgach rachunkowych rezerwy na świadczenia pracownicze, jeżeli ma obowiązek ich wypłaty. Jednak ze względu na kryterium istotności nie musi tworzyć rezerw na świadczenia pracownicze, które przysługują pracownikom w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel