WYDANIE ONLINE

Skomplikowana treść przepisów podatkowych skłania coraz większą liczbę podatników do zwracania się o ich indywidualną interpretację. Rocznie właściwe organy podatkowe wydają przeszło 30.000 interpretacji indywidualnych. Korzystanie z nich ma bowiem swoje zalety.

czytaj więcej »

Nie ma problemu aby IK miała konto na facebooku (FB). Najlepiej jednak, kiedy przychód jest w zdecydowanej przewadze lub nawet w całości związany z Internetem.

czytaj więcej »

Zdarza się, że podczas weryfikacji sald kont ZFŚS i Rachunek bankowy ZFŚS instytucja kultury stwierdzi różnice. W przypadku gdy niezgodności te wynikają z błędnego księgowania w latach poprzednich podatku od bonów świątecznych dla pracowników trzeba wprowadzić korektę. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tych zdarzeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Teatr wykorzystał w katalogu promującym festiwal zdjęcia z naruszeniem praw autorskich. Sąd zasądził odszkodowanie 3.000 zł. Czy wypłata przez teatr tej kwoty naruszy warunki zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

czytaj więcej »

Pytanie: Fundacja zarządza zabytkowym dworkiem. Jak rozliczyć bilety wstępu w zakresie podatku VAT? Bilet jest opłatą za wstęp – fundacja nie świadczy dodatkowych usług takich jak przewodnik, foldery, opracowania historyczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Fundacja mająca w statucie wpisane cele propagowania kultury realizuje produkcję filmu dokumentalnego promującego polską kulturę. Film m.in. prezentuje kulisy pracy polskich teatrów oraz prób przed premierami. Centrum kultury zastanawia się nad współrealizacją tego projektu. Czy ewentualne zaangażowanie środków finansowych (około 8000 zł), pracowników (inżynier dźwięku) oraz sprzętu (kamery, sala do montażu, komputery z oprogramowaniem) może spowodować naruszenie prawa do zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

czytaj więcej »

Faktura proforma stanowi zachętę do zapłaty, informuje o cenie, kwocie podatku i szczegółach transakcji. Wskazuje również, jak będzie wyglądała właściwa faktura.

czytaj więcej »

Jeżeli IK w 2015 roku nie przekroczyła kwoty obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wysokości 20.000 zł, to w 2016 roku jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Jednak gdy instytucja kultury w 2015 roku przekroczy kwotę 20.000 zł obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania straci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyła ten limit.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dotację podmiotową należy uwzględniać przy obliczaniu tzw. prewspółczynnika na potrzeby rozliczania VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą muzeum oraz do wypożyczania zbiorów stosuje się stawkę VAT zwolnioną?

czytaj więcej »

E-faktury należy przechowywać – tak jak faktury w formie papierowej – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

czytaj więcej »

wiper-pixel