WYDANIE ONLINE

W poprzednim numerze zachęcaliśmy Państwa do zwracania się o indywidualną interpretację regulacji podatkowych. Nie wszystkie interpretacje podatkowe są jednak korzystne dla podatnika. Niekorzystną interpretacje można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Proces zaskarżenia możemy podzielić na kilka etapów.

czytaj więcej »

Dnia 22 lutego 2016 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wystosował do ministra finansów Pawła Szałamachy pismo o uzyskanie jednolitego stanowiska dotyczącego stosowania przez instytucje kultury tzw. wskaźnika preproporcji. Sprawdźmy, co odpowiedział resort finansów.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrygent prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kierowania orkiestrę (jako dyrygent), komponowania i aranżowania utworów muzycznych. Według jakiej stawki VAT rozlicza swoje usługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Autor tworzy 2–3 sztuki teatralne rocznie. Czy może zostać uznany za osobę nieprowadzącą działalności opodatkowanej podatkiem VAT? Sztuki zamawia teatr. Autor ma swobodę w realizacji zlecenia, ale ponosi ryzyko odrzucenia sztuki przez zamawiającego. W tym wariancie otrzyma 25% przewidzianego wynagrodzenia. Autor nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej w CEIDG. Czy może skorzystać z art. 15 ust. 3 ustawy o VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Muzeum rozwija dział badań archeologicznych. Jest to jedno z zadań statutowych muzeum. Czy może ono skorzystać ze zwolnienia z ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT? Czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie badań archeologicznych wyklucza prawo do zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom kultury planuje sfinansowanie wyjazdu zespołu pieśni i tańca na zagraniczny festiwal. Zespół działa w tej instytucji kultury. Dom kultury opłaci wszystkie koszty związane z wyjazdem. Dotyczy to tzw. opłaty akredytacyjnej, transportu na miejsce odbywania festiwalu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia). Czy taka struktura wydatków pozwala na zachowanie zwolnienia z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT)?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrola ZUS nie jest rzadkością, może się więc zdarzyć, że wykryje ona nieprawidłowości. Co zrobić, jeśli w decyzji pokontrolnej ZUS stwierdzono nadpłatę składek na Fundusz Pracy za lata poprzednie?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor mojej instytucji zadała mi pytanie, czy możemy korzystać z naszego zysku księgowanego na koncie „Fundusz Instytucji Kultury”. Od wielu lat nasza instytucja przeksięgowuje dodatni wynik finansowy na konto funduszu IK. Wynik jest wypracowany z naszej działalności statutowej, osiągamy obecnie niższe przychody i chcielibyśmy część kosztów działalności statutowej pokryć z odpisywanego zysku. Czy jest to możliwe i w jaki sposób to zrealizować?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury w listopadzie 2015 roku zwróciła do organizatora niesłusznie wykorzystaną za rok ubiegły dotację podmiotową. Na jakim koncie ująć zwrot dotacji? Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie zwrotu?

czytaj więcej »

Książki otrzymane od Czytelnika powinny zostać zewidencjonowane jako środki trwałe przykładowo na koncie 014 „Zbiory biblioteczne”.

czytaj więcej »

wiper-pixel