WYDANIE ONLINE

Instytucja kultury ma siedzibę w wynajmowanych pomieszczeniach, które wynajmujący wyposażył w pełni w sieci m.in. komputerową. IK tylko podłączyła komputery do gniazdek w ścianach. IK posiada swój serwer, switch, UPS, a obecnie w związku z rozwojem, są stopniowo dokupowane w miarę potrzeb inne serwery, switch i inne urządzenia, które są podłączane w wydzielonym pomieszczeniu nazwanym przez dział informatyczny serwerownią. Każde z tych urządzeń przyjmujemy na stan jako osobny środek trwały IK. Mam wątpliwość, czy postępujemy prawidłowo.

czytaj więcej »

Statut instytucji kultury zawiera między innymi zakres działalności, a w nim często występuje organizacja widowisk. Poznaj poznać zasady ewidencji widowisk, aby uniknąć błędów.

czytaj więcej »

Instytucja kultury może swoim pracownikom udzielać zaliczek z różnych tytułów. Pracownik jest zobowiązany rozliczyć się z każdej pobranej zaliczki bez względu na jej wysokość. Najczęściej udzielane są zaliczki z tytułu podróży służbowej, jednak w szczególnym przypadku instytucja kultury może udzielić zaliczki na poczet wynagrodzenia. Sprawdź, jak ująć w księgach rachunkowych zaliczki.

czytaj więcej »

Biblioteka będąca samorządową instytucją kultury może otrzymać nieodpłatnie od organizatora książki. Może także zakupić książki w celu odsprzedaży. W obu przypadkach kwalifikacja przychodu książek, a także ich sprzedaż klasyfikowana jest inaczej. Odmienna będzie także ewidencja tych zdarzeń w księgach rachunkowych biblioteki.

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2016 roku IK wystawiła noty księgowe przewoźnikowi tytułem uszkodzeń transportowanego przez nich naszego towaru w 2015 roku. Noty dotyczą zdarzeń z 2015 roku, jednak są wystawione z datą 2016 roku i w 2016 roku będą też skompensowane. Czy do przychodów podatkowych powinniśmy zaliczyć je w 2015 czy też w 2016 roku? Analogicznie: otrzymaliśmy noty obciążeniowe od naszego kontrahenta z datą grudnia 2011 i stycznia 2012 roku, które odnoszą się do zdarzeń z 2011 roku. Noty te będą zapłacone lub skompensowane dopiero w 2012 roku. W którym roku, w 2011 czy 2012, powinniśmy zaliczyć je do kosztów podatkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam wątpliwości dotyczące odbudowy obiektów muzealiów nieruchomych po pożarze w zagrodzie, który miał miejsce w ubiegłym roku. Wszystkie poniesione koszty związane z likwidacją spalonych muzealiów ruchomych i nieruchomych oraz wyksięgowanie z ewidencji zostało zaliczone do strat nadzwyczajnych. W bieżącym roku z własnych środków zakupiliśmy jeden obiekt, tj. oborę do przeniesienia i zestawienia w naszej zagrodzie. Wartość zakupionej obory do przeniesienia to 6.000 zł. Muzeum poniesie także koszty za projekt budowlany, usługi za wykonanie prac rozbiórkowych, transportu, zestawienia, konserwacji i przykrycia słomą obory. Posiadamy słomę zakupioną w ubiegłym roku oraz drewno pozyskane z nadpalonych drzew, które trzeba było wyciąć. Moje pytanie to: Jaką wartość początkową obory należy przyjąć do księgi inwentarzowej muzealiów nieruchomych? Czy wartość początkowa to tylko 6.000 zł. a pozostałe koszty zaksięgować w koszty rodzajowe ? Czy pozostałe koszty powinny być zaksięgowane w pozostałe koszty operacyjne w analityce – odbudowa spalonych obiektów? Czy wszystkie wydatki powinny być ewidencjonowane na koncie 080 i po zakończonej budowie przeniesione na konto 016 /muzealia nieruchome/ i wartość początkowa obory będzie wynosiła łącznie ok. 50.000 zł. Chciałabym dodać, że w oborze przed przeniesieniem była prowizoryczna instalacja elektryczna, a teraz będzie instalacja elektryczna wykonana zgodnie z projektem. Czy to będzie trzeba uznać jako modernizację? Jak prawidłowo przyjąć do ewidencji księgowej i księgi inwentarzowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować na kontach sprzedaż pakietu pobytowego fakturowanego jako usługa hotelowa wartość 1200,00 zł. W skład pakietu wchodzi: usługa hotelowa: 700,00; usługa gastronomiczna: 200,00; usługi SPA 300,00 czy całość: 1200,00 zł – konto – 7-usługi hotelowe. Czy można go rozbić na: 700,00 zł – konto 7-usługi hotelowe, 200,00 zł – konto 7-usługi gastronomiczne, 300,00 zł – konto 7-usługi SPA?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy dotację celową na zakup środków trwałych. Dotacja ta została wpłacona na konto bieżące instytucji kultury (nie na konto wydzielone). Zakupiono doposażenie do sceny mobilnej. Za fakturę zapłacono gotówką z kasy. Czy ten wydatek można uznać za wydatek z tej dotacji celowej czy należało pobrać pieniądze z rachunku bankowego do kasy i wtedy dokonać płatności za fakturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można w jakiś sposób przeszacować wartość lokali należących do IK przez rzeczoznawcę, jeśli ich cena jest dużo mniejsza niż obecnie na rynku według operatu szacunkowego określonego przez rzeczoznawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury, w której nie prowadzimy kasy. Jak prawidłowo wypłacać zaliczki za faktury płacone gotówką i jak je ewidencjonować?

czytaj więcej »

wiper-pixel