WYDANIE ONLINE

Instytucje kultury udzielają obecnie zamówienia publiczne na nowych zasadach. Pozwalają one z jednej strony na specyficz­ną dla tych zamawiających elastyczność zakupów, z drugiej zaś nakładają na nich nowe obowiązki.

czytaj więcej »

W opinii organów podatkowych wydatki ponoszone w celu zachowania przez aktora odpowiedniej sprawności fizycznej nie są kosztem uzyskania przychodu. Urzędy i izby skarbowe wskazują, że koszty związane z uczęszczaniem na fitness, ba­sen czy siłownię mają charakter wydatków osobistych popra­wiających kondycję fizyczną. W konsekwencji nie można ich uznać za ściśle związane z działalnością gospodarczą prowa­dzoną przez aktora.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy biblioteką gminną. Planujemy zakupić jeszcze w tym roku różnego rodzaju mate­riały biblioteczne. Kwota przeznaczona na ten cel nieznacznie przekracza 30 000 euro. Czy możemy udzielić tego zamówienia, korzystając z wyłączenia przewidzianego w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Fundacja i muzeum mają prawo zawrzeć umowę o realizację wspólnego celu (m.in. coroczną wystawę pojazdów zabytkowych). W takim przypadku przeprowadzają między sobą wzajemne rozliczenia, związane np. z przekazaniem wpływów ze sprzedanych biletów. Współpracy między muzeum a fundacją nie można jednak kwalifikować jako czynności podlegających opodatkowa­niu podatkiem od towarów i usług – wyrok NSA z 24 lutego 2015 r. (sygn. akt I FSK 1954/13).

czytaj więcej »

Należności, których spłata jest zagrożona lub ich wyegzekwowanie może być dla instytucji kul­tury trudne albo niemożliwe, tracą wartość użytkową. W związku z tym ich wartość w księgach rachunkowych wymaga aktualizacji. Dowiedz się, jak ją przeprowadzić.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o opinię, czy prawidłowo postąpię, księgując w podany poniżej sposób nieodpłat­ne przekazanie z urzędu gminy w 100% zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia:1) księgowanie środków trwałych powyżej 3.500 zł amortyzacja wynikająca z PT 100%: 011 Środki trwałe / 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów, 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów/760 Pozostałe przychody operacyjne, 401 Amortyzacja / 070 Umorzenie środków trwałych; 2) księgowanie pozostałych środków trwałych – wyposażenia: 013 Pozostałe środki trwałe/760 Pozostałe przychody operacyjne, 401 Amortyzacja / 071 Umorzenie pozostałych środków trwałych; 3) księgowanie wyposażenia: 402 Zużycie materiałów / 760 Pozostałe przychody operacyjne. Zaznaczam, że z dokumentu PT wynika, iż całość jest w 100% umorzona. Mam wątpliwości co do ujęcia tej darowizny w księgach rachunkowych, gdyż powinnam w nich ująć wartość netto, a więc te przekazane środki są bez wartości?

czytaj więcej »

Instytucje kultury często realizują różne projekty, na które otrzymują dotacje ze środków danego projektu (np. z Funduszu Małych Projektów), a także ze środków budżetu państwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Zdarza się, że instytucja kultury ma problem, czy otrzymane środki za­kwalifikować jako dotację na cele bieżące czy też jako pozostałe przychody. Podpowiadamy, jak prawidłowo kwalifikować dotacje i ujmować je w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pomyłkowo zapłaciliśmy za fakturę kontrahentowi o 0,10 gr więcej. Jak rozksięgować to zdarzenie. Czy taki sposób rozliczenia będzie poprawny: Wn „Pozostałe koszty operacyjne”, Ma „Rozrachunki z dostawcami (analityka)?”.

czytaj więcej »

Przychodami instytucji kultury są między innymi przychody z najmu i dzierżawy składników ma­jątkowych (art. 28 ust. 2 uodk). Zdarza się, że instytucje kultury wynajmują pomieszczenia i to nie tylko w budynkach do nich należących. Dlatego też warto skorzystać ze wskazówek, jak prawidło­wo zaksięgować kaucję oraz opłaty za media.

czytaj więcej »

Pracownicy instytucji kultury często odbywają podróże służbowe. Pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów zwią­zanych z podróżą służbową. Instytucja kultury musi nie tylko pokryć koszty, ale także prawidłowo je zaksięgować. Dowiedz się, jak to zrobić, aby nie narazić się na kontrolę urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

Rada gminy może podjąć uchwałę o połączeniu dwóch instytucji kultury w jedną (np. domu kultury i bi­blioteki w centrum kultury). Czy trzeba zamknąć księgi rachunkowe tych dwóch instytucji i jak powinien wyglądać bilans otwarcia nowo powstałej instytucji? Sprawdź też, czy obowiązkowa jest inwentaryzacja.

czytaj więcej »

wiper-pixel