WYDANIE ONLINE

Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości wynikają z konieczności dostosowania prawa bilansowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 1). Przy okazji wprowadzono zmiany dla wszystkich jednostek oraz tzw. mniejszych podmiotów:

czytaj więcej »

Obowiązująca od 28 lipca 2016 r. nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych w sposób obszerny i największy od lat zmienia reguły przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Większość z nich wpływa także na uprawnienia i obowiązki instytucji kultury.

czytaj więcej »

Od 12 lipca 2016 r. muzea państwowe i muzea samorządowe w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym mogą nałożyć opłaty. Opłaty te płacą użytkownicy tych informacji, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

czytaj więcej »

Pytanie: IK zapłaciła w całości za 2 semestry studiów (październik 2016 r. – czerwiec 2017 r.) jednego z pracowników. Płatność nastąpiła pod koniec września. Jak pokazać taki wydatek bez faktury na kontach na koniec września (IK sporządza sprawozdania co miesiąc – istnieje konieczność pokazania tego zdarzenia w sprawozdaniu za wrzesień). Powiedzmy, że faktura dociera dopiero pod koniec października?

czytaj więcej »

Instytucja kultury księguje najczęściej VAT na konto 221 „VAT naliczony”. Poza tym, sporządza dodatkowo ewidencję VAT. Niektóre instytucje kultury VAT nieodliczany ewidencjonują osobno na koncie zespołu 4. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Często instytucje kultury ewidencje kosztów prowadzą tylko na kontach zespołu 4 i sporządzają rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Sprawdźmy, czy zmienić wersję sporządzanego rachunku, jeśli instytucja kultury zdecyduje o rozszerzeniu ewidencji kosztów także na konta zespołu 5.

czytaj więcej »

Obecnie instytucje kultury wszelkie skutki zmian w zasadach rachunkowości odnoszą na kapitał (fundusz) własny i wykazują jako zysk/stratę z lat ubiegłych.

czytaj więcej »

Instytucje kultury mogą pozyskiwać środki finansowe na realizację programów operacyjnych, które otrzymują w formie dotacji. Sprawdźmy, jak uniknąć błędów przy ich księgowaniu.

czytaj więcej »

Obecnie instytucje kultury, które spełniają definicję małej jednostki, mogą stosować kwalifikacje umów leasingowych według przepisów podatkowych i nieujmowania ich jako składników majątku trwałego oraz zobowiązań (spełnienie jednego z 7 pkt zdefiniowanych w art. 3 ust. 5 uor).

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury posiada rachunek walutowy w euro. Przychodzące wpłaty na rachunek nie są przeliczane po kursie faktycznym banku, gdyż bank nie podaje na wyciągu takiej informacji. Podobnie jest z prowizją. Jedynie przy przekazaniu waluty na rachunek bieżący bank podaje kurs na wyciągu bankowym. Po jakim kursie przeliczać wpłaty na rachunek walutowy? Czy po kursie średnim NBP czy po kursie z tabel banku ogłaszanych każdego dnia. Stosujemy metodę podatkową.

czytaj więcej »

Pytanie: Teatr jest zobowiązany do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak rozliczyć wpłatę na PFRON? Źródłem wpłat jest dotacja od jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o CIT, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Sprawdźmy, co to oznacza w praktyce.

czytaj więcej »

Obecnie zyski/straty nadzwyczajne nie stanowią odrębnej kategorii w Rachunku Zysków i Strat (poza zakładami ubezpieczeń i asekuracji), a zostały wliczone w katalog pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych. Również w Rachunku Zysków i Strat dla instytucji kultury usunięto te kategorie.

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych. Jak zaksięgować fakturę za ich zakup?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką fakturę powinna wystawić dla miasta samorządowa instytucja kultury za usługi związane z organizacją festiwalu?

czytaj więcej »

wiper-pixel