WYDANIE ONLINE

W interpretacji indywidualnej z 20 września 2016 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPP3/4512-372/16-2/EJ) uznał, że teatr nie musi stosować prewspółczynnika z uwagi na organizację gali wręczenia nagród, imprezy plenerowe, promocję książek na terenie teatru. Obowiązku stosowania prewspółczynnika nie powoduje nieodpłatne zapewnianie aktorom mieszkania na czas prób do spektakli premierowych oraz bezpłatne wejściówki na takie spektakle dla ekipy teatralnej i gości specjalnych.

czytaj więcej »

Instytucje kultury nie mają obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro. Te zamówienia, potocznie nazywane bagatelnymi, przez sam fakt wyłączenia spod procedur ustawy Pzp nie przestają być zamówieniami publicznymi. Sprawdź, jakie zasady tutaj stosować, aby uniknąć błędów.

czytaj więcej »

W interpretacji indywidualnej z 30 września 2016 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPP3/4512-423/16-2/EJ) uznał, że nieodpłatna dla publiczności organizacja koncertów przez filharmonię powoduje konieczność stosowania prewspółczynnika.

czytaj więcej »

Czynnych rozliczeń IK dokonuje wówczas, gdy wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczą miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostały poniesione. Dlatego też nie powinny one obciążać wyłącznie okresu bieżącego.

czytaj więcej »

Galeria będąca samorządową instytucją kultury, która nie jest podatnikiem VAT, może prowadzić sprzedaż komisową dzieł sztuki i wydawnictw, na rzecz osób fizycznych (artystów) i innych galerii. W jaki sposób należy księgować przyjęcie towaru do sprzedaży i w jakiej wartości? W jaki sposób ewidencjonować w księgach sprzedaż i rozliczać ją, jeśli galeria pobiera marżę?

czytaj więcej »

W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury jest zobowiązana zaprezentować wierny i rzetelny obraz jednostki. Jednym z warunków wypełnienia tego wymogu jest dokonanie odpisu aktualizującego należności.

czytaj więcej »

Pytanie: Poprzez umowę użyczenia otrzymaliśmy z gminy budynek świetlicy wiejskiej. Pomieszczenia tego budynku są również wykorzystywane przez szkołę. Wszystkie koszty utrzymania tego budynku obciążają nasz skromny budżet. Od części kosztów nie odliczano w ogóle VAT, a od części odliczano poprzez prewspółczynik. We wrześniu podpisano ze szkołą porozumienie, na podstawie którego będziemy refakturować na szkołę koszty eksploatacji budynku, z tym że na wszystkie koszty przed dniem podpisania porozumienia będzie wystawiona jedna faktura na łączną kwotę z miesięcznym terminem płatności. W związku z tym, że nie odliczaliśmy VAT lub tylko częściowo przez prewspółczynnik, a całość należnego podatku VAT musimy zwrócić jesteśmy przy tej jednej fakturze stratni o VAT, którego nie odliczyliśmy a który musimy odprowadzić, to tak jakbyśmy musieliśmy zapłacić VAT podwójnie. Od momentu podpisania porozumienia „sprzedajemy” usługi poprzez refakturę, czyli naliczam VAT i odliczam w pełnej wysokości? Jak mam zaksięgować refakturę? Czy mam zaksięgować w pozostałe przychody operacyjne, czy mogę pomniejszyć koszty zaksięgowane na kontach rodzajowych, bo jak by nie było to jest refundacja poniesionych kosztów?

czytaj więcej »

Biblioteka może prowadzić windykację należności poprzez wyspecjalizowane firmy. Jednak efekty windykacji nie zawsze są zadowalające. Sprawdźmy, czy biblioteka może w podpisanej umowie z firmą windykacyjną przewidywać nabycie przez tę firmę wierzytelności biblioteki (cesja)?

czytaj więcej »

Biblioteki niejednokrotnie otrzymują od czytelników książki w formie darów. Przyjęcie takich książek instytucja kultury powinna ująć w księgach rachunkowym po dokonaniu wyceny.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy galerią miejską. Podpisaliśmy umowę z uczelnią na sprawowanie opieki nad uczestnikami projektu na staże dla studentów finansowane z funduszy unijnych. Za każdego uczestnika Galeria na podstawie wystawionej noty księgowej otrzymuje kwotę 389,00 zł miesięcznie tytułem wynagrodzenia dla opiekuna stażysty. Czy poniższe księgowanie jest prawidłowe.1. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna stażysty: 431/231 – 325,39 – wynagrodzenie brutto, 231/229 – 44,61 – składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracownika, 231/229 – 25,27 – składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) pracownik, 231/225 – 29,00 – zaliczka na podatek pracownika, 231/131 – 226,51 – kwota przelewu na konto pracownika, 440/229 – 55,64 – składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe opłacone przez zakład pracy, 440/229 – 7,97 – składka na Fundusz Pracy. 2. Wystawiona nota księgowa na kwotę 389,00 zł:202/431 – 325,39,202/440 – 63,61.Czy ewentualnie zamiast konta zespołu 4 można użyć konta 640- rozliczenie międzyokresowe kosztów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury. Udzieliliśmy w 2015 roku zamówienia na sporządzenie projektu architektonicznego, opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót projektu modernizacji i adaptacji przestrzeni kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury. Zamówienie podstawowe zostało zakończone. Potrzebne są nam teraz uzupełniające projekty wykonawcze do projektu architektonicznego modernizacji i adaptacji przestrzeni kompleksu Sali Wielkiej. Miałyby one służyć przede wszystkim polepszeniu funkcjonalności obiektu. Wiąże się to też ze zmianą koncepcji w trakcie realizacji inwestycji, w związku z zaistniałym postępem technologicznym. Czy możemy zlecić ich opracowanie jako zamówienia dodatkowe z wolnej ręki?

czytaj więcej »

wiper-pixel