WYDANIE BIEŻĄCE

Inwentaryzacja umożliwia ocenę skuteczności zabezpieczenia majątku przed utratą lub zniszczeniem, ocenę przydatności posiadanych składników majątkowych, ujawnienie przypadków niegospodarności czy marnotrawstwa. Pozwala też wykryć ewentualne nadużycia związane z dysponowaniem majątkiem oraz ocenić uczciwość i kompetencje osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im składniki majątku. Składniki majątku trzeba inwentaryzować terminowo, a ewentualne rozbieżności ująć w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

Obecnie organy administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej działają według różnych procedur, np. w zakresie przeprowadzanych kontroli. Ponadto służby korzystają z odrębnych, rozproszonych baz danych i niezależnych systemów informatycznych, a przepływ bieżących informacji między nimi jest znacznie utrudniony. Od 1 stycznia 2017 r. ma się to zmienić.

czytaj więcej »

Jednym ze składników sprawozdania finansowego – obok bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej – jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Jednak nie każda instytucja kultury musi je sporządzać. Sprawdź, kiedy trzeba je sporządzać i jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

Pytanie: Importujemy nuty z Niemiec na potrzeby Orkiestry Dętej. Płacimy w euro z konta złotówkowego. Zgodnie z polityką rachunkowości przy księgowaniu przyjmuję kurs banku z dnia zapłaty, natomiast do ustalenia zobowiązaniu z tytułu VAT średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury? W związku z tym, że zakup nut związany jest z działalnością gospodarczą, po jednej stronie naliczam VAT, a po drugiej odliczam. VAT jest dla mnie w tym przypadku wartością neutralną. Stawka VAT dla nut 5%. Czy do obliczenia VAT przyjmuję wartość netto wyszczególnioną na fakturze od niemieckiego kontrahenta? Czy powyższą transakcję ujmuję w informacji podsumowującej VAT-UE? W jaki sposób rozliczyć taki zakup jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT?

czytaj więcej »

Księgozbiory objęte ewidencją księgową, które mają cechy środków trwałych, inwentaryzuje się na ostatni dzień roku obrotowego W związku z tym, że najczęściej znajdują się one na terenie strzeżonym, można do nich stosować częstotliwość inwentaryzacji raz w ciągu 4 lat.

czytaj więcej »

Biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK) z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników dokonuje się najczęściej z tytułu (pkt 3.14 KSR nr 6) odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych. Czy instytucja kultury musi je tworzyć?

czytaj więcej »

Dyrektor instytucji kultury odbywa zagraniczne podróże służbowe firmowym samochodem. Czy ponoszone za granicą koszty nabywania paliwa stanowią koszty uzyskania przychodów w kwotach netto czy brutto?

czytaj więcej »

Zdarzenia losowe, takie jak kradzież, wypadek, pożar, mogą spowodować utratę środka trwałego przez IK. W wyniku finansowym IK, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić wyłącznie niewątpliwe zyski nadzwyczajne oraz wszystkie poniesione straty nadzwyczajne. Odnosi się to także do zdarzeń ujawnionych pomiędzy dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

czytaj więcej »

Środki trwałe IK wykazuje się w aktywach bilansu w pozycji A.II.1. „Środki trwałe” z podziałem na: poz. A.II.1 lit. a – grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu – wykazuje się tu obiekty zaliczane do grupy 0 KŚT, poz. A.II.1 lit. b – budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wykazuje się tu obiekty zaliczane do grupy 1 i 2 KŚT, poz. A.II.1 lit. c – urządzenia techniczne i maszyny – wykazuje się tu obiekty zaliczane do grup 3-6 KŚT, poz. A.II.1 lit. d – środki transportu – wykazuje się tu obiekty zaliczane do grupy 7 KŚT, poz. A.II.1 lit. e – inne środki trwałe – wykazuje się tu obiekty zaliczane do grupy 8 KŚT oraz zwierzęta stanowiące środki trwałe, zaliczone do grupy 9 KŚT.

czytaj więcej »

wiper-pixel