Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

 • Serwis jest internetowym archiwum publikacji: Rozliczenia księgowe w kulturze, którego wydawcą jest wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Łotewska 9a, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264, nr NIP 526-19-92-256, REGON 012725225.
 • Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka, zwane dalej Wydawnictwem, oraz korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Wydawnictwem umowę na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Wydawnictwo -Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wydawca Serwisu.
 • Usługi - usługi i narzędzia udostępniane i świadczone zarejestrowanym w Serwisie Użytkownikom, za pośrednictwem tego serwisu.
 • Serwis - serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.rozliczeniawkulturze.wip.pl będący własnością i administrowany przez Wydawnictwo poświęcony tematyce przetwarzania informacji w sektorze publicznym


Rozdział 2
Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

§4

Zamawiając Usługi za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.informacjapubliczna.wip.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług, warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną przez Wydawnictwo oraz niniejszym regulaminem, a także, że je akceptuje i zobowiązuje się je przestrzegać.
W terminie 10 dni od zamówienia danych Usług Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy o ich świadczenie. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez wysłanie do Administratora najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej. Prawo do odstąpienia nie dotyczy Usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od chwili ich zamówienia.

§5

 • Użytkownicy Serwisu, dokonując zamówienia Usług i rejestracji w Serwisie, wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie www.informacjapubliczna.wip.pl, udostępniają swoje następujące dane: podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP. Podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Wydawnictwo.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawnictwo. Wydawnictwo, chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 • Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu zamówienia Wydawnictwo przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 • Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Wydawnictwa, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 • Wydawnictwo nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Wydawnictwem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Serwisu. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację poszczególnych konkretnych Użytkowników.

Rozdział 3
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

§6

 • Usługi świadczone przez Wydawnictwo polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Usługi świadczone przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do artykułów i innych treści zawartych w serwisie. Usługą bezpłatną jest dostęp do takich części jak:. Wskaźniki i stawki, Ważne terminy i Wchodzą w życie. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.
 • W celu uzyskania dostępu do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu tj. w szczególności do całości zasobów Serwisu, należy dokonać rejestracji Użytkownika w Serwisie i wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie www.informacjapubliczna.wip.pl  oraz opłacić abonament za korzystanie z tych Usług.
 • W celu zarejestrowania się Użytkownika i złożenia zamówienie na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy:
  • Na stronie www.rozliczeniawkulturze.wip.pl, po kliknięciu w wybraną „Ofertę”, wypełnić formularz zamówienia. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do pełnej wersji Serwisu i dostępnych w jego ramach narzędzi i usług. W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP.
  • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe;
  • Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą;
  • Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do Wydawnictwa oraz zapisywany w bazie danych www.rozliczeniawkulturze.wip.pl;
  • Po zakończeniu procesu rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Serwisu.
 • Złożenie przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Wydawnictwem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Wydawnictwo i z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonego na stronie www.rozliczeniawkulturze.wip.pl. 
 • Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 • Wydawnictwu przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 • Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności przyznane mu login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do płatnych Usług.
 • Wydawnictwo ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów zamieszczonych w Serwisie, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkowników korzystających z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 • W przypadku zastosowania przez Wydawnictwo powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§7

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8

 • Majątkowe prawa autorskie do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie należą do Wydawnictwa. Utwory te i materiały podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.). Korzystanie z tych utworów i materiałów jest dozwolone tylko zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.
 • Korzystanie przez Użytkowników z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie jest możliwe tylko dla celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego określonego przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. nr 24 poz. 83 ze zm.) i użytku własnego Użytkownika.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób artykułów i wszelkich innych materiałów oraz treści zamieszczonych w Serwisie ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 • Zamówienie i opłacenie przez Użytkownika abonamentu na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie.
 • Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo o wszelkim znanym mu nieautoryzowanym i bezprawnym korzystaniu z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie.
 • Naruszenie zasad określonych w niniejszym punkcie przez Użytkownika lub osobę trzecią przy jego pomocy lub za jego zachętą stanowi czyn zabroniony, ścigany prawnie, i obarczone jest odpowiedzialnością cywilną i karną.

Rozdział 4
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 9

 • Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego przez Użytkownika newslettera (biuletynu elektronicznego).
 • Usługa subskrypcji newslettera jest Usługą bezpłatną i jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy opłacą abonament i podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza na stronie www.rozliczeniawkulturze.wip.pl.
 • Newsletter jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali rejestracji i subskrypcji.
 • Możliwość korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, o których mowa powyżej, jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 • Każdy newsletter lub inna przesyłka pochodząca od Wydawnictwa zawiera:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnacji z korzystania z tej Usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wysyłania subskrybentom newslettera, maili promocyjnych - zawierających oferty promocyjne, informacje o nowych produktach i usługach oraz newsletterów specjalnych - zawierających zestawienie istotnych zmian w prawie.

Rozdział 5
Abonament na dostęp do płatnych Usług

§ 10

 • Aktualna cena abonamentu za Serwis jest podana na stronie www.rozliczeniawkulturze.wip.pl.
 • Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Wydawnictwa. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

Rozdział 6
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 11

 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Wydawnictwa niezależnych.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu, nie przekraczających 2 godzin w miesiącu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 • Wydawnictwo nie świadczy żadnych usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się wzorami dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik korzysta z powyższych materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział 7
Postępowanie reklamacyjne

§ 12

 • Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:cok@wip.pl z podaniem opisu reklamacji wraz z podaniem przyczyn oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Wydawnictwo następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Wydawnictwo przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Rozdział 8
Rezygnacja z usługi

§ 13

 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu. Wystarczy w tym celu skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta - mailem: cok@wip.pl lub telefonicznie: 0 22 518 29 29 (poniedziałek - piątek w godzinach 7-19) i złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu nastąpi ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Wydawnictwo zostało powiadomione przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.
 • Rezygnacja z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu.
 • Rezygnacja z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 14

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania, tj. od 31.12.2013 roku i stanowi całą i wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Wydawnictwo ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i zablokować mu dostęp do płatnych Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub nieterminowego dokonywania opłat abonamentowych za dostęp do płatnych Usług.
 • treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.rozliczeniawkulturze.wip.pl.

§ 15

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawnictwo na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej. Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

§ 16

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

§ 17

 • Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 • Niniejszy regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach w niniejszym regulaminie nie uregulowanych.
 • W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby pozwanego

Rozdział 10
Cookies

§ 18

 • Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:
  • zapamiętania informacji o Użytkowniku;
  • umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i rozwoju oferty;
  • statystycznych;
 • Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Usług przez Użytkownika.